GOVERNING COUNCIL 2020-2024

S.No. Name Designation
1. T. D. Dhariyal President
2. Neena Malhotra Vice President
3. Villie D. Aria Vice President
4. Dipendra Manocha Vice President
5. Prashant Ranjan Verma General Secretary
6. Dr. Ashwini Aggarwal Treasurer
7. Dr. Vipin Malhotra Joint Secretary
8. Subhash Chandra Vashishth Joint Secretary
9. Mukesh Sharma Joint Treasurer
10. Rahul Gambhir Joint Secretary
11. Yogesh Taneja Joint Secretary
12. Sanjay Kapur Member
13. Madhu Bala Sharma Member
14. Dr. Anil Khurana Member
15. Savita Singh Member
16. Bharat Singh Member
17. Pramod Kumar Kamboj Member
18. Vivek Kumar Member
19. Rahul Narvekar Member
20. Krishan Kumar Murugan Member
21. Dr. (Mrs) Prem Singh Member
22. Pranav Lal Member
23. Abhishek Thakur Member
24. Rajiv Raturi Member
25. Sana Samad Member
26. Dr. Harsha K. Chaudhary Member
27. Monica Sharma Member
28. Dinesh Kaushal Member